Ubezpieczenia dla firm

 Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.:

•    budynki/lokale i budowle,

•    środki trwałe,

•    środki obrotowe,

•    mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,

•    nakłady inwestycyjne,

•    mienie osobiste pracowników,

•    wartości pieniężne.


Na wniosek Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o następujące ryzyka dodatkowe:

•    odpowiedzialność cywilna za produkt,

•    odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług przekazanych odbiorcy,

•    odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przekazanym ubezpieczającemu w celu wykonania usługi powstałe w trakcie jej wykonywania,

•    odpowiedzialność cywilna pracodawcy,

•    odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,

•    odpowiedzialność cywilna najemcy mienia ruchomego,

•    odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie przez ubezpieczającego,

•    odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

•    odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane lub rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.